Manit

ปุ๋ยตราเรือใบไข่มุก 25-7-7

ปุ๋ยไข่มุกบลู
25-7-7 ปุ๋ยไข่มุกบลู
คุณสมบัติ : ปุ๋ย NPK คอมเพล็กซ์ ที่เน้นธาตุอาหารไนโตรเจนสูง มีธาตุอาหารรอง

แคลเซียม เสริมด้วยจุลธาตุ รวมถึงธาตุเสริมประโยชน์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เม็ดปุ๋ยละลายไว ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชทันท่วงที พืชสามารถดูดกิน
และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ความเป็นประโยชน์ต่อพืช : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านยอดอ่อน กิ่งก้าน
ใบพืชเป็นหลัก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบแตกใหม่ ใบใหญ่สมบูรณ์
เหมาะสมในการใช้กับพืช :
พืชผักกินใบอายุสั้น: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านใบและยอดใหม่ ใบแตกใหม่
เจริญเติบโตดีและสมบูรณ์ พืชเจริญเติบโตไวและสมบูรณ์
ไม้ผล : เหมาะกับไม้ผลต้นเล็กตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนให้ผลผลิต ช่วยให้ชุดใบ
เจริญเติบโตได้ดี ต้นโตไว
ไม้ยืนต้น : เหมาะกับไม้เล็ก หรือไม้ใหญ่ช่วงผลิใบ ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของใบยอดที่แตกใหม่
ไม้ดอกไม้ประดับ : เหมาะกับไม้ใบ ให้ใบที่สมบูรณ์สวยงาม

฿45.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปุ๋ยไข่มุกบลู
25-7-7 ปุ๋ยไข่มุกบลู
คุณสมบัติ : ปุ๋ย NPK คอมเพล็กซ์ ที่เน้นธาตุอาหารไนโตรเจนสูง มีธาตุอาหารรอง

แคลเซียม เสริมด้วยจุลธาตุ รวมถึงธาตุเสริมประโยชน์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เม็ดปุ๋ยละลายไว ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชทันท่วงที พืชสามารถดูดกิน
และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ความเป็นประโยชน์ต่อพืช : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านยอดอ่อน กิ่งก้าน
ใบพืชเป็นหลัก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบแตกใหม่ ใบใหญ่สมบูรณ์
เหมาะสมในการใช้กับพืช :
พืชผักกินใบอายุสั้น: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านใบและยอดใหม่ ใบแตกใหม่
เจริญเติบโตดีและสมบูรณ์ พืชเจริญเติบโตไวและสมบูรณ์
ไม้ผล : เหมาะกับไม้ผลต้นเล็กตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงก่อนให้ผลผลิต ช่วยให้ชุดใบ
เจริญเติบโตได้ดี ต้นโตไว
ไม้ยืนต้น : เหมาะกับไม้เล็ก หรือไม้ใหญ่ช่วงผลิใบ ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของใบยอดที่แตกใหม่
ไม้ดอกไม้ประดับ : เหมาะกับไม้ใบ ให้ใบที่สมบูรณ์สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.